Dom Małgosia – Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU DLA DZIECI „MAŁGOSIA”
W PRZEMYŚLU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza pod nazwą Dom dla Dzieci „Małgosia” w Przemyślu z siedzibą przy ul. Jasińskiego 1C, zwana dalej „Placówką” działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013, poz. 135, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.),
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720), zwanego dalej rozporządzeniem,
7) Konwencji o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
Dom dla Dzieci „Małgosia” jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego.

§ 2
Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wykonującą zadania miasta na prawach powiatu, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Przemyśla.
Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Wojewoda Podkarpacki.
Placówka posługuje się pieczęcią o treści:
„Dom dla Dzieci „Małgosia” 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 1C”.

ROZDZIAŁ II
STRUKTURA I ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

§ 3
Placówka jest jednostką budżetową, wykonująca zadania miasta na prawach powiatu.

§ 4
Dom dla Dzieci „Małgosia” jest placówką całodobową, zapewnia opiekę maksymalnie 14 wychowankom przez cały rok kalendarzowy i przez wszystkie dni tygodnia.
Czas pracy placówki dostosowany jest do jej zadań i potrzeb wychowanków.

§ 5
Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwany dalej „Dyrektorem Centrum” przy pomocy wychowawcy-koordynatora.
Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Przemyśla.
Dyrektor Centrum wydaje zarządzenia, instrukcje i polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące Placówki.
Dyrektor Centrum jest umocowany, w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Placówki, mając na celu realizację zadań statutowych lub ustawowych Placówki, a także do występowania i prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla spraw przed sądem w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania na podstawie odrębnych pełnomocnictw.
Dyrektor Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Placówce zgodnie ze specyfiką jej działania.
W Placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka zwany dalej „zespołem”, który ocenia sytuację umieszczonego dziecka.
Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące.
Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.
Rodzice umieszczonych w Placówce dzieci mają możliwość kontaktowania się ze swoimi dziećmi codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00, a w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00. Istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia godziny odwiedzin innych niż w/w. Dyrektor Centrum może zawiesić odwiedziny rodziców w placówce, jeżeli wpływają one negatywnie na dziecko i działalność placówki (odwiedziny pod wpływem alkoholu, zakłócanie spokoju, używanie wulgarnych zwrotów w stosunku do dzieci i pracowników Placówki). Jeżeli takie incydenty mają miejsce Dyrektor Centrum niezwłocznie powiadamia właściwy sąd. Osoby obce nie spokrewnione z dzieckiem mogą przebywać na terenie placówki tylko za zgodą Dyrektora Centrum.
Dyrektor Centrum pozostaje do dyspozycji rodziców od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30; po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu istnieje możliwość ustalenia innego dogodnego dla strony terminu spotkania.

§ 6
Dyrektor Centrum zgłasza informacje o przebywających w Placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

§ 7
W razie nieobecności Dyrektora Centrum jego obowiązki przejmuje inna, upoważniona przez niego osoba.
Pracownicy podlegli Dyrektorowi Centrum odpowiedzialni są przed nim za należytą organizację i sprawne wykonywanie powierzonych im zadań, a w szczególności za:
1) właściwą realizację zadań określonych w ustawach i przepisach wykonawczych oraz w aktach prawa miejscowego,
2) należytą organizację pracy na powierzonych stanowiskach i systematyczne jej usprawnianie,
3) przestrzeganie zasad celowości, oszczędności i gospodarności przy wydawaniu środków finansowych,
4) zgodność podpisywanych i aprobowanych pism, decyzji, postanowień umów zgodnie z przepisami prawa oraz interesem publicznym.
Do wyłącznej kompetencji Dyrektora centrum należy:
1) reprezentowanie Placówki i kierowanie jej sprawami bieżącymi,
2) organizowanie działalności Placówki,
3) podejmowanie działań kadrowych.
Pisma o charakterze merytorycznym podpisuje Dyrektor Centrum lub inna upoważniona przez niego osoba.
System kancelaryjny Placówki reguluje instrukcja kancelaryjna.
Szczegółową organizację, porządek oraz prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin pracy, który ustala Dyrektor Centrum w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi na terenie Placówki.
Dyrektor Centrum ustala zakresy czynności pracowników.

§ 8
Dom dla Dzieci „Małgosia” jest placówką koedukacyjną.

§ 9
Dziecko przebywające w Placówce zgodnie z art. 4 ustawy ma prawo do:
1) podmiotowego traktowania,
2) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowania dziecka poza rodziną- do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka,
3) powrotu do rodziny,
4) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów,
5) stabilnego środowiska wychowawczego,
6) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku,
7) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,
8) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka,
9) informacji i wyrażania opinii w sprawach , które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości,
10) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
11) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej,
12) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

§ 10
Placówka współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację Dyrektora Centrum oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 11
Po opuszczeniu Placówki jej wychowankowie mają prawo do korzystania przez okres trzech lat z porad specjalistów zatrudnionych w Centrum.

ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA PLACÓWKI

§ 12
Placówka zapewnia dzieciom, w tym małoletnim cudzoziemcom i dzieciom, o których mowa w ust. 2, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, całodobową opiekę i wychowanie, a w szczególności:
1) zaspokaja niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku i jego rodzinie,
3) umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
4) podejmuje działania w celu powrotu do rodziny,
5) zapewnia dostęp do kształcenia dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych,
6) obejmuje działaniami wychowawczymi, socjoterapeutycznymi, kompensacyjnymi, logopedycznymi i terapeutycznymi, rekompensującymi braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowującymi do życia społecznego,
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych, w tym odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne oraz zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt ortopedyczny (aparaty słuchowe, kule itp.) dziecku niepełnosprawnemu,
8) zapewnia pomoc w uregulowaniu sytuacji prawnej poprzez współpracę z sądem, strażą graniczną, konsulatem kraju pochodzenia dziecka, urzędami zajmującymi się sprawami obcokrajowców.

§ 13
W Placówce mogą przebywać dzieci:
1) powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie,
2) poniżej 10 roku życia w wyjątkowych przypadkach, szczególnie, gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa albo nieletniej matki z dzieckiem,
3) o indywidualnych potrzebach,
4) małoletnie wychowanki w ciąży,
5) małoletni cudzoziemcy.

§ 14
Placówka udziela zabezpieczenia małoletniej w ciąży w sytuacji kryzysowej i daje możliwość wychowywania swojego dziecka w sprzyjających warunkach do czasu uregulowania jej sytuacji osobistej i materialnej i kiedy będzie w stanie samodzielnie wychowywać swoje dziecko.

§ 15

Placówka zapewnia opiekę nad dzieckiem poniżej 10 roku życia:
1) które zostało umieszczone w placówce wraz ze starszym rodzeństwem,
2) gdy przemawia za tym stan jego zdrowia.

§ 16

  1. Do Placówki dziecko przyjmuje się:
    1) na podstawie orzeczenia sądu;
    2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, nawet wówczas, gdy liczba przebywających w placówce dzieci wynosi 14,
  2. Do Placówki nie może być przyjęte dziecko w trakcie samowolnego pobytu poza zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym.

§ 17
Do Placówki są przyjmowane dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania.

§ 18
Pracę z grupą oraz pracę indywidualną z dzieckiem prowadzi wychowawca

§ 19
Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka realizuje zadania wynikające z indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka oraz specjalistami zatrudnionymi w Centrum.

§ 20
Liczba dzieci pozostających pod opieką 1 osoby pracującej z dziećmi w Placówce odpowiada potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zajęć.
W Placówce w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci.
W Placówce w czasie zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa albo osobę prowadzącą terapię pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 dzieci.
W Placówce wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci.

§ 21
Opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi.
Osoby pracujące z dzieckiem w godzinach nocnych są zobowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód.

ROZDZIAŁ IV
WYCHOWANKOWIE ORAZ ZASADY, TRYB KWALIFIKOWANIA I KIEROWANIA

§ 22
Wychowanków do Placówki kieruje Prezydent Miasta Przemyśla.
Podstawą skierowania do wyżej wymienionej placówki jest orzeczenie sądu rodzinnego.
Rodzeństwa kierowane do Placówki nie powinny być rozdzielane.
Ciąża małoletniej nie stanowi powodu do odmowy wydania skierowania do przyjęcia do placówki.
Po przyjęciu dziecka do Placówki stały zespól niezwłocznie dokonuje oceny sytuacji dziecka.
Placówka powiadamia właściwy Sąd, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce.
Pobyt wychowanka w Placówce ustaje:
1) w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce,
2) okresowo na podstawie wniosku stałego zespołu o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku,
3) zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki,
4) usamodzielnienia się wychowanka.

§ 23
Do skierowania do Placówki powinny być dołączone następujące dokumenty dziecka:
1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis zgonu zmarłego rodzica,
2) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce,
3) dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,
4) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne,
5) informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

§ 24
Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców do Placówki przekazuje się dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności:
1) dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka,
2) dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane,
3) dokumenty podróży dziecka,
4) informacje o okolicznościach pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
5) informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie,
6) informacje o rodzicach dziecka,
7) dokumenty o stanie zdrowia dziecka.

§ 25
Na wniosek Dyrektora Centrum lub na wniosek wychowawcy za zgodą Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, starosta może przenieść dziecko do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu.
Placówka, za zgodą starosty, może przyjąć dziecko z terenu innego powiatu, jeśli dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku przeniesienia dziecka z Placówki do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej za przewiezienie dziecka odpowiada Dyrektor Centrum.

§ 26
Dzieci przebywające w Placówce mogą tworzyć samorząd.
Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w Placówce.
Dzieci wybierają opiekuna samorządu spośród pracowników zatrudnionych w Placówce.
Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Centrum wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki.

§ 27
Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki psycholog lub pedagog sporządza diagnozę psychofizyczną dziecka. W diagnozie uwzględnia się analizę:
1) mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym,
2) przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka,
3) relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka,
4) rozwoju dziecka.
Diagnoza zawiera, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące:
1) dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem,
2) programu terapeutycznego,
3) pracy z rodziną dziecka,
4) pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
5) przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

§ 28
Niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka w Placówce, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka opracowuje plan pomocy dziecku. W planie pomocy dziecku:
1) określa się cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuacje rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia,
2) wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiające, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia.
Plan pomocy dziecku opracowany jest na podstawie informacji dotyczących dziecka zawartych w jego dokumentach, analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie pobytu w Placówce oraz oceny efektów pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny. Plan pomocy dziecku sporządza się zgodnie z § 15 rozporządzenia.

§ 29
W przypadku samowolnego opuszczenia Placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, Dyrektor Centrum:
1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
2) powiadamia o zaistniałej sytuacji w ciągu 24 godzin rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, policję, sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, asystenta rodziny prowadzącego pracę z rodziną dziecka, powiatowe centrum pomocy rodzinie.
Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia Placówki lub rażącego naruszenia zasad współżycia, Dyrektor Centrum może wykreślić z ewidencji przebywających wychowanków oraz odmówić ponownego przyjęcia do placówki.

§ 30
Dziecko przebywa w Placówce przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.
Osoba, która osiągnęła pełnoletniość, przebywając w Placówce, może nadal w nim przebywać, za zgodą Dyrektora Centrum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:
1) uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Rozdział V
STANDARTY ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 31
W Placówce wychowankom zapewnia się:
1) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dzieci,
2) dostęp do opieki zdrowotnej,
3) zaopatrzenie w produkty lecznicze,
4) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne,
5) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,
6) wyposażenie w:
a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
c) środki higieny osobistej,
d) leki,
e) podręczniki i przybory szkolne,
7) kwotę pieniężną „kieszonkowe” do własnego dysponowania przez dzieci, ustala co miesiąc Dyrektor Centrum zgodnie z § 18 pkt 8 rozporządzenia,
8) dostęp dzieci przez całą dobę do podstawowych produktów żywieniowych oraz napojów,
9) dostęp dzieci do nauki, która w zależności od potrzeb odbywa się:
a) w szkołach poza Placówką,
b) w systemie nauczania indywidualnego,
10) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeb przez udział w zajęciach wyrównawczych,
11) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,
12) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Placówka,
13) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Placówką.

§ 32
Placówka zapewnia dzieciom:
1) pokoje mieszkalne nie większe niż 5-cio osobowe, właściwie oświetlone,
2) łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety,
3) miejsce do nauki,
4) miejsce do przygotowywania posiłków,
5) wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku.

§ 33
Wychowankowie mają prawo do korzystania za zgodą Dyrektora Centrum z prywatnych telefonów komórkowych, telewizorów, komputerów itp.

Rozdział VI
DOKUMENTACJA

§ 34
W Placówce dla każdego dziecka prowadzi się:
1) plan pomocy dziecku,
2) kartę pobytu dziecka, która zawiera w szczególności:
a) opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,
b) opis funkcjonowania społecznego dziecka w Placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania Placówki,
c) informacje o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej,
d) opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka,
e) informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego,
f) informacje o lekach podawanych dziecku,
g) informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym,
h) informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,
i) opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny,
3) kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga,
4) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,
5) księgę ewidencyjną dzieci, która zawiera następujące informacje:
a) imię i nazwisko dziecka,
b) datę i miejsce urodzenia dziecka,
c) adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka,
d) aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub opiekunów prawnych,
6) teczki osobowe wychowanków,
7) karty odzieżowe wychowanka.

§ 35
Kartę pobytu dziecka uzupełnia się nie rzadziej niż co:
1) 2 tygodnie – w przypadku dziecka umieszczonego w Placówce zgodnie z art. 103 ustawy, wymagającego doraźnej opieki w czasie trwania sytuacji kryzysowej,
2) miesiąc – w przypadku pozostałych dzieci.

§ 36
W Placówce prowadzi się:
1) zeszyt raportów,
2) zeszyt odwiedzin rodziców i innych osób odziewających dziecko,
3) zeszyt dawkowania leków,
4) zeszyt kontaktów wychowawcy ze szkołami dzieci.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37
Wszelkie zmiany w regulaminie organizacyjnym dokonywane są w trybie określonym dla jego przyjęcia.
Schemat organizacyjny placówki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.