Centrum Administracyjne – Regulamin

REGULAMIN CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W PRZEMYŚLU
UL. JASIŃSKIEGO 1B

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Przemyślu zwane dalej „ Centrum „ jest jednostką budżetową Miasta Przemyśla, utworzoną przez Radę Miasta Przemyśla uchwałą Nr 161 /2013 z dnia 10 września 2013r. w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Domu dla Dzieci i Młodzieży „Maciek„.
Centrum wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz inne określone w przepisach szczególnych, przy uwzględnieniu Statutu Centrum, stanowiącego załącznik do uchwały, o której mowa w ust.1, zwanego dalej „Statutem”.

§2

Centrum działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz.135 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885),
 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.),
 6. Niniejszego Regulaminu.

§3

Regulamin Centrum, zwany dalej regulaminem określa organizację i szczegółowy zakres działania Centrum oraz zakres kompetencji pracowników w nim zatrudnionych.

§4

Przy znakowaniu spraw Centrum używa symbolu „CA”.

Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM

§5

Centrum zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną następującym jednostkom budżetowym:

 1. Dom dla Dzieci „ Jaś „ w Przemyślu ul. Jasińskiego 1A zwany dalej „ placówka opiekuńczo-wychowawcza”,
 2. Dom dla Dzieci „ Małgosia „ w Przemyślu ul . Jasińskiego 1C zwany dalej „ placówka opiekuńczo-wychowawcza”,
 3. Dom dla Dzieci „ Maciek „ w Przemyślu ul. Jasińskiego 1 zwany dalej „placówka opiekuńczo-wychowawcza”,
 4. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych.

Do zadań Centrum należy w szczególności :

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o roczne plany finansowe,
 2. Prowadzenie rachunkowości Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych z Centrum i z obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 4. Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Centrum i w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 5. Organizowanie pracy Centrum i obsługiwanym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
 6. Realizacja polityki kadrowej Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
 7. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 8. Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów oraz innych aktów dotyczących działalności Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych wymaganych przez przepisy szczególne,
 9. Przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych dla Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 10. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem majątku Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 11. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w obsługiwanych placówkach wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział III
ORGANIZACJA I ZASADY KIEROWANIA CENTRUM

§6

Funkcjonowanie Centrum opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
Centrum zarządza, kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
Dyrektora Centrum zatrudnia Prezydent Miasta Przemyśla.
Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dyrektor wydaje zarządzenia o charakterze organizacyjno-porządkowym, instrukcje i polecenia służbowe oraz wprowadza wewnętrzne regulaminy dotyczące funkcjonowania Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dyrektor wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum i w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i jest ich zwierzchnikiem.
Nadzór nad działalnością Centrum sprawują organy administracji rządowej i samorządowej w zakresie swoich kompetencji.
Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy głównego księgowego w zakresie finansów i administracji oraz wychowawcy koordynatora w sprawach dotyczących opieki i wychowania w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

§7

Dyrektor Centrum zatrudnia:

 1. Wychowawców do pracy w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 2. Pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje zawodowego pracy w obsługiwanych placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 3. Pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi,
 4. Strukturę organizacyjną Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych określa schemat graficzny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Dyrektor Centrum ma prawo łączenia czynności na poszczególnych stanowiskach pracy , jeżeli wynika z tego racjonalne wykorzystanie personelu i nie narusza obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział IV
PODZIAŁ KOMPETENCJI

§8

Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

 1. Kierowanie i organizacja pracy Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie warunków niezbędnych do ich funkcjonowania realizacji powierzonych zadań,
 2. Zarządzanie majątkiem powierzonym Centrum i obsługiwanym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
 3. Dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla,
 4. Realizacja zadań Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miasta Przemyśla i zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla,
 5. Nadzór nad prowadzoną w Centrum i obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych gospodarką finansową,
 6. Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 7. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 8. Organizowanie kontroli zarządczej w Centrum i w obsługiwanych placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych,
 9. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników Centrum.
 10. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Główny Księgowy lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
 11. Przy znakowaniu spraw Centrum Dyrektor używa symbolu „DC”.

§9

Główny księgowy ma prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach z zakresu swojego działania, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych wyłącznie do decyzji Dyrektora.

Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającej na:
 2. Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych ochronę mienia będącego w posiadaniu Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
 3. Bieżącym prowadzeniu księgowości Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 4. Terminowym i prawidłowym rozliczaniu osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie zatrudnionych w Centrum i obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 5. Prawidłowym i terminowym dokonywaniu rozliczeń finansowych Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§10

Do zakresu działania wychowawcy koordynatora należy w szczególności:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie pracy wychowawców z zakresu opieki i wychowania w placówce.

§11

Zakres zadań pozostałych pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Centrum.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
Centrum używa na tablicach, pieczęciach i formularzach oraz korespondencji nazwy:

Centrum Administracyjne do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Jasińskiego 1B
37-700 Przemyśl
tel/fax 016 6 76 04 10